Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego MDK – Mój Dom Kreatywnie, w którym zawarte zostały informacje na temat: zasad korzystania ze sklepu internetowego, warunków zawierania umowy, cen i metod płatności, form dostawy, możliwości wymiany, zwrotów bądź reklamacji zakupionych produktów.

Właścicielem sklepu jest Damian Pudełko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy „Damian Pudełko mdkwiklina” z siedzibą w Markach, ul. Poznańska 20 a lok 1, 05-270 Marki, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 6020076191

Życzymy udanych zakupów oraz kreatywności podczas wykorzystania naszych produktów.

MDK – Mój Dom Kreatywnie.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.mojdomkreatywnie.pl

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mojdomkreatywnie.pl/

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu.

Sprzedawca – Damian Pudełko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Damian Pudełko mdkwiklina”, z siedzibą w Markach, 05-270, ul. Poznańska 20 A lok. 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6020076191.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wszystkie produkty oferowane są nowe.

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto, należna Sprzedawcy tytułem nabycia przez Klienta zgodnie z umowa sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów umieszczonych w Sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży – sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem internetowym www.mojdomkreatywnie.pl a Klientem.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących/Klientów.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  -urządzenie z dostępem do internetu;
  -standardowy system operacyjny;
  -standardowa przeglądarka internetowa;
  -posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie, kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych. Nie można dokonać zakupu anonimowo.
 5. Umowy w Sklepie zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań za pośrednictwem sklepu internetowego, które mogą naruszać dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://mojdomkreatywnie.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
4.Aby dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

 • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie w Sklepie przycisku „Dodaj do koszyka”, podać ilość Produktów, w razie dostępności rozmiar Produktu (w widoku „koszyk” Klient ma możliwość dodawania i usuwania Produktów oraz zmiany ich ilości);
 • Klient posiadający konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada konta musi samodzielnie wypełnić formularz. Niezbędne jest podanie przez Klienta poprawnie następujących danych:
  – imię i nazwisko;
  – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – w przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 • wybrać sposób dostawy;
 • wybrać sposób płatności za zamówienie, po czym Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności. By zakończyć proces składania zamówienia, Klient musi dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy. Z chwilą dokonania płatności, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów w zamówieniu.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
6. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym potwierdza otrzymane Zamówienie.
7. Promocje obowiązujące w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

Ważne

Prosimy o podanie dokładnych danych adresowych, szczególnie w przypadku kierowania przesyłki do miejsca pracy. Im więcej danych (nazwa firmy, nr pokoju itp.), tym łatwiej będzie kurierowi odnaleźć adresata i wzrośnie prawdopodobieństwo, że przesyłka dotrze bezpośrednio do Was.

Ceny i metody płatności

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep Produkcie podawane są w polskiej walucie. Nie zawierają kosztów dostawy.

2. Klient ma możliwość uiszczenia kosztów zakupu zamówienia w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy;
 • szybka płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – serwis Przelewy24 obsługiwany jest przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, 60-327 ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Rodzaje płatności za pomocą serwisu Przelew24.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem brak wpłaty w terminie 2 dni od złożenia zamówienie jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia. Zamówienie takie zostaje anulowane.

Formy dostawy

 1. Dostawa Produktów dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Możliwa dostawa produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym kontakcie Klienta ze Sprzedawca i ustaleniu kosztów dostawy Produktów.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.
 4. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy zakupionego produktu:
  – Przesyłka kurierska; – Paczkomaty InPost;
  – Przesyłka za pobraniem kurierska – opcja dostępna w przypadku wysyłki towaru do Polski, dodatkowa opłata za płatność za pobraniem to 5 PLN.
  – odbiór osobisty.
 5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie do 28 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do kupującego.
 6. Na życzenie Klienta wysyłamy numer, pod którym można sprawdzić miejsce, w którym znajduje się przesyłka.
 7. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztem zwrotu przesyłki do Sprzedającego – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z Zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
 8. Nieodebranie i zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedającego. Natomiast jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania, Klient ponosi ponowną opłatą kosztów dostawy (takiej samej jak podczas składania zamówienia). Opłata ta zostaje uiszczona przez Klienta na nr konta bankowego Sklepu internetowego.
 9. W przypadku zagubienia przesyłki przez firmę dostawczą, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie towar Klientowi (jeżeli zamawiane wcześniej produkty są na stanie magazynowym, w innym przypadku uzgadnia z Klientem inne rozwiązanie); Sprzedawca zajmuje się procedurą reklamacyjną z firmą dostarczającą Zamówienie.

WAŻNE

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, prosimy o sprawdzenie przesyłki, a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia zawartości przesyłki, sporządzenia u kuriera protokołu szkody. Protokół ten stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

WYMIANA, ZWROTY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie informacje na temat zwrotów, wymiany bądź reklamacji zakupionego towaru przez Klienta dostępne są na stronie: https://www.mojdomkreatywnie.pl/wymiana-zwroty-reklamacje/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  -zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;
  -zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  -skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.